REGULAMIN PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady prowadzenia przetargów na sprzedaż ruchomości własnych lub cudzych, przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Konsultingowo-Wdrożeniowe oraz Doradztwa Specjalistycznego „EDCOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Dalej: Organizator).

2. Przetarg prowadzony jest na podstawie przepisów art. 701–705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

II. Ogłoszenie o Przetargu.

1. Organizator publikuje Ogłoszenie o Przetargu na własnej stronie internetowej nie później niż na 10 dni przed planowanym terminem składania ofert.

2. Ogłoszenie o Przetargu zawiera dokładny opis ruchomości będącej przedmiotem przetargu (dalej: Przedmiot Przetargu).

3. Ogłoszenie o Przetargu zawiera ponadto:

a) indywidualny numer Ogłoszenia o Przetargu;

b) termin składania ofert;

c) datę otwarcia ofert;

d) cenę wywoławczą;

e) minimalny okres związania ofertą;

f) wadium wraz z numerem konta depozytowego;

g) skład Komisji Przetargowej.

4. W przypadku możliwości oględzin Przedmiotu Przetargu, Ogłoszenie o Przetargu wskazuje sposób ich wykonania.

III. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

1. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami Komisji Przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji.

2. Komisja Przetargowa może wykluczyć oferenta na każdym etapie postępowania, bez podawania przyczyny.

IV. Komisja Przetargowa

1. Organizator powołuje Komisję Przetargową, w skład której wchodzą trzy osoby.

2. W przypadku gdy ruchomość będąca przedmiotem przetargu nie należy do Organizatora, w skład Komisji wchodzi Właściciel ruchomości (dalej: Właściciel) lub osoba przez niego upoważniona. Osoba ta ma decydujący głos we wszystkich sprawach związanych z przetargiem.

3. Komisja Przetargowa powołuje ze swego składu Przewodniczącego, który prowadzi wszelkie czynności związane z organizacją przetargu.

V. Wadium.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w terminie określonym w Ogłoszeniu o Przetargu na wskazane tam konto depozytowe. Wadium ma być wniesione walucie polskiej (PLN).

2. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania całości określonej kwoty na koncie depozytowym.

3. Wpłacone wadium podlega:

a) zaliczeniu na poczet ceny nabycia Przedmiotu Przetargu w przypadku wyboru oferty;

b) przepadkowi na rzecz Właściciela, w przypadku gdy Właściciel odstąpi od umowy sprzedaży wobec braku wpłaty brakującej kwoty, zgodnie z postanowieniami pkt X ust. 3. niniejszego Regulaminu;

c) zwrotowi w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

VI. Część pisemna przetargu

1. W części pisemnej przetargu oferenci składają oferty nabycia Przedmiotu Przetargu w formie pisemnej.

2. Pisemne oferty powinny zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę, adres oraz dane kontaktowe (telefon/y i e-mail/e) oferenta;

b) datę sporządzenia oferty i deklarowany okres związania ofertą;

c) oświadczenie iż oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu i akceptuje jego postanowienia w całości;

d) oferowaną cenę;

e) potwierdzenie wpłaty wadium;

f) aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu;

g) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków: przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z podpisem notarialnie poświadczonym o wyrażeniu zgody na nabycie Przedmiotu Przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu potwierdzającego istnienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami;

h) w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika: pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

3. Oferty składa się w zaklejonej kopercie z napisem: Oferta przetargowa na sprzedaż ruchomości nr …. (podać nr określony w Ogłoszeniu o Przetargu). Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora (ul. Ondraszka 12/1, 40-857 Katowice), lub drogą pocztową.

5. Jeden oferent może złożyć tylko 1 ofertę.

6. Otwarcie ofert jest jawne i mogą w nim wziąć udział wszyscy oferenci lub osoby przez nich wyznaczone.

7. W dniu otwarcia ofert, Komisja Przetargowa:

a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu

b) ustala liczbę otrzymanych ofert;

c) otwiera koperty z ofertami i informuje uczestników o ich treści.

8. Po otwarciu ofert, Komisja Przetargowa dokonuje oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

9. Ocena ofert polega na:

a) stwierdzeniu, czy oferty spełniają warunki przetargu;

b) analizie ofert spełniających warunki przetargu;

c) wyborze najkorzystniejszej oferty lub zakwalifikowaniu ofert do części ustnej Przetargu.

10. Oferta złożona w przetargu jest nieważna jeżeli:

a) jest niezgodna z treścią Ogłoszenia o Przetargu lub treścią niniejszego Regulaminu;

b) do oferty nie dołączono wymaganych dokumentów.

11. Komisja Przetargowa zamyka przetarg bez wyboru oferty, jeżeli:

a) nie wpłynęła żadna oferta;

b) żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej;

c) żadna oferta nie spełnia warunków przetargu;

d) nie została wybrana żadna ze złożonych ofert.

VII. Część ustna Przetargu.

1. Komisja Przetargowa może przeprowadzić część ustną Przetargu w razie stwierdzenia, że co najmniej dwóch oferentów zaproponowało najwyższą cenę podobnej wysokości. Za cenę podobnej wysokości uznaje się ceny, w których różnica nie przekracza wartości 15% ceny wyższej.

2. Oferentów, którzy zostali wybrani do części ustnej Przetargu informuje się telefonicznie lub e-mailowo (na podane dane kontaktowe) o terminie i miejscu przeprowadzenia części ustnej Przetargu.

3. Cenę wywoławczą stanowi najwyższa cena spośród zaproponowanych przez oferentów zakwalifikowanych do części ustnej.

4. Komisja Przetargowa ustala minimalną kwotę postąpienia i podaje ją w informacji o części ustnej Przetargu.

5. Przewodniczący Komisji Przetargowej, uprzedzając obecnych wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Właściciel może określić cenę minimalną. Jeżeli ostatnia najwyższa cena jest niższa od ceny minimalnej, przybicie nie zostaje udzielona a przetarg zostaje zamknięty bez rozstrzygnięcia.

7. Część ustna przetargu jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

VIII. Protokół z przetargu.

1. Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu.

2. Protokół powinien zawierać informacje o:

a) terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu;

b) oznaczeniu Przedmiotu Przetargu;

c) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów;

d) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu,;

e) cenie wywoławczej Przedmiotu Przetargu oraz najwyższej cenie osiągniętej w przetargu albo informację o niewybraniu żadnej z ofert;

f) osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca Przedmiotu Przetargu;

g) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej;

h) dacie sporządzenia protokołu.

3. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przeznaczonych dla Właściciela, Organizatora i osoby ustalonej jako nabywca Przedmiotu Przetargu.

4. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji Przetargowej.

5. Na żądanie udostępnia się protokół do wglądu uczestnikom Przetargu.

IX. Skarga.

1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć pisemną skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

2. Organizator lub Właściciel może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

X. Zawarcie umowy.

1. Zawarcie umowy następuje:

a) z chwilą wyboru oferty przez Komisję Przetargową na etapie przetargu pisemnego;

b) z chwilą udzielenia przybicia ofercie ustnej.

2. Nabywca zobowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto depozytowe Organizatora przetargu wskazane w Ogłoszeniu o Przetargu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

3. W przypadku braku wpłaty w terminie wskazanym w ust.

2, Właściciel może w terminie 30 dni od upływu powyższego terminu, odstąpić od zawartej umowy.

XI. Postanowienia końcowe

1. Organizator i Komisja Przetargowa uprawnieni są do unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez obowiązku podawania przyczyny unieważnienia.

2. W razie unieważnienia przetargu oferentom nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Organizatora przetargu z tego tytułu.

3. Organizator może w każdej chwili zmienić ogłoszenie lub warunki przetargu, w tym niniejszy regulamin, informując o tym uczestników bieżąco prowadzonych Przetargów. Uczestnicy są w takim przypadku uprawnieni do wycofania oferty w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Konsultingowo-Wdrożeniowe oraz Doradztwa Specjalistycznego "EDCOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ondraszka 12/1, 40-857 Katowice, tel. 664782417, e-mail: biuro@edcomkatowice.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) przeprowadzenia przetargu, zawarcia i wykonania umowy w przypadku wyboru oferty na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

b) realizacji ewentualnych roszczeń organizatora przetargu lub właściciela przedmiotu przetargu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO; prawnie uzasadnionym interesem administratora lub osoby trzeciej jest możliwość powstania roszczeń z tytułu uczestnictwa w przetargu, w szczególności roszczenia określonego w art. 702 §3 kodeksu cywilnego.

3. Dane osobowe mogą być udostępniane właścicielowi przedmiotu przetargu wskazanemu w treści ogłoszenia o przetargu;

4. Uczestnik przetargu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezgodnie z prawem oraz do przenoszenia danych. Zakres i sposób wykonania powyższych praw określają przepisy RODO;

5. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza

przepisy prawa;

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres postępowania przetargowego, przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy, oraz przez okresy wymagane dla dochodzenia ewentualnych roszczeń i wykonywania obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu a konsekwencją braku podania niezbędnych danych osobowych jest wykluczenie z przetargu.